تاریخ : سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳ 21 ذو القعدة 1445 Tuesday, 28 May , 2024
10

سیمای تولید دربیانیه گام دوم‌ انقلاب اسلامی

  • کد خبر : 1318
  • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰:۴۸
سیمای تولید دربیانیه گام دوم‌ انقلاب اسلامی
حرکت بزرگی که گام اول آن درمیان یک چله تضاد وتعارض وبی دینی و انحرافات متکثر درقالب وجیزه ای مقدس وخون آوردهزاران انسان شریف همگام با روح انقلابی ونظام سازی جهانی وتمدنی ماندگار، استراتژی نوینی رابا مشی ومنش ایرانی وعیار واعتبار اسلامی پی نهاد.

انقلاب اسلامی ایران حرکتی جمعی واعتراضی عاقلانه نسبت به عملکردمستبدانه یک رژیم خودخواه وستمگر بود که درقالب اندیشه های پاک وهوشمندانه حضرت امام خمینی ره وراهبری داهیانه حضرت آیت الله عظمی خامنه ای با یک جهت گیری جهانی ومطابق با فطرت بشری با دوتحفه استقلا وآزادی به ستیزبا استبداد واستکبار پرداخت وامنیت وکرامت‌، نوجویی ومعنویت واخلاق وانسانیت را به ارمغان آورد این انقلاب مردمی بعداز گذشت ۴۳سال برمدار تبیین آثار وتعمیق ارزشهای دینی و بدورازخطاهای محاسباتی بسمت اهداف عالیه خود درحرکت است.
این‌نهضت نورانی‌ بدون هیچ رابطه ای باانقلاب ۱۷۸۹فرانسه و خیزش ۱۹۱۷روسیه‌وعدم شباهت با تحول ۱۹۴۹چین وانقلاب ۱۹۶۲الجزایر، پایانی بودبر انحطاط سیاسی یک ملت ونجات از پیچ وخمهای فشِل قاجاری وسراشیبی های ذلت بارپهلوی باشعارنه شرقی ونه غربی و منطبق برسه اصل عزت، حکمت ومصلحت متولد شد وتغییر شگرفی درهندسه قدرت جهان بوجود آوردوبخاطر تازگی وطراوت، بسرعت مورد قبول افکارعمومی آزادگان عالم قرارگرفت.
داستان انقلاب ماعین گُل یاسمن است که درباغچه جانمان کاشته شد، ریشه ان باخونمان مستحکم گردید، بادیبای مهتاب زیور یافت ، بادرخشش ستارگان آراسته شده ودرپرتو خورشید به رقص آمد وبرگ خِرد آن برقامت ما عزت ببارآورده است.
حرکت بزرگی که گام اول آن درمیان یک چله تضاد وتعارض وبی دینی و انحرافات متکثر درقالب وجیزه ای مقدس وخون آوردهزاران انسان شریف همگام با روح انقلابی ونظام سازی جهانی وتمدنی ماندگار، استراتژی نوینی رابا مشی ومنش ایرانی وعیار واعتبار اسلامی پی نهاد .
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ازنگاه حضرت آیت الله عظمی خامنه ای ، دارای آموزه های عالی وجلوه های جان افزای عقلی است که سرشارازآرایه های ادبی وهنری، ترکیبات بدیع، استعاره های عتیق وعمیق ومضامین ومفاهیم‌ دل نشین میباشدکه در پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب موردتاکید قرارگرفته است.
گام‌دوم‌انقلاب اسلامی ، یعنی حفظ وتثبیت گام اول، چون گام اول حاصل ایمان به خدا، اعتماد به خودو عدم تکیه به دشمن است.
بازخوانی گذشته و تدبردرحال ، آینده امنی را بدنبال خواهد داشت زیرا گذشته ، خود بهترین آموزگار آینده است و هرکس با تعریف وتضمین واقتباس وانطباق روزگار وحذف معلومات مضر وکشف مجهولات مفید ازاین مکتب درس نیاموزد درلای چرخ‌نادانی له میشود.
مفهوم ببانیه گام دوم انقلاب اسلامی حراست از کلیات گام نخست این مسیر مبارک است که شرفت اجتماعی، رفاه عمومی، امنیت همه جانبه، اشتغال پایدار،تربیت اسلامی ،نهادینه کردن تئوری آتش به اختیار و تدوین سند بنیادین ومبانی نظری انقلاب اسلامی رابا بهره گیری از قدرت رسانه ومشارکت مردمی دنبال میکندتا ساکنان دنیارا به یک هم گرایی مقتدرانه ومهرورزانه فرابخواند‌ وافسانه ایران هراسی را منسوخ ودیلیز عالم را برای برداشتن گامهای بعدی امن وآرام کند
رهبر عزیز انقلاب اسلامی درکتاب عصرجدید نوشته سیدمهدی میرباقری فرازهایی ازبیانیه گام دوم را استفاده بهینه از علم وپژوهش دانسته ومیفرمایند.
معنویت واخلاق، اقتصاد وعدالت، عزت ملی وروابط خارجی، مرزبندی بادشمنان ونگاه خوش بینانه به آینده نهضت ، ریل روشنی است که تداوم آن‌ میتواند آینده کشوررا ختم بخیروهمه راازترس کاذب برحذردارد.
ازنگاه معظم اله، یاس عمومی، تحلیلهای مغرضانه، انکارجلوه های امیدبخش، بزرگ نمایی عیوب کوچک وکوچک شمردن موفقیتهای بزرگ، پنهان کردن مُحَسنات موجود،تبلیغ ریزشها وتکذیب‌رویشهای انقلاب دردستورکار بنگاههای خبری ورسانه های بیگا نه است.
ایشان معتقداست که جوشاندن چشمه های‌دانش‌، آشکارترین ابزارعزت‌واقتدارکشوراست، زیرا روی دیگر دانایی، توانایی است همان چیزی که دنیای غرب به برکت آن توانست ثروت وقدرت دویست ساله خودرافراهم‌ ومسیر نسلهای آتی را سهل وبی خطر کند.
استقلال اقتصادی ، خودکفایی جامعه ، وحل مشکل معیشت مردم وابسته به تولید ، ایجاد جهش درآن ،حمایت وحذف موانع پیش روی تولید، روح اصلی بیانیه گام دوم است.
براساس نظر رهبری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در دودهه گذشته شاهد یک رستاخیز علمی وتحقیقاتی بوده است چونکه استعدادعلم وتحقیق دربین ملت ما ازمیانگین متوسط جهان بالاتراست وبا شتاب یازده برابری نسبت به رقبا، ناظران جهان را غافلگیرومارابه رتبه شانزدهم دربین دویست کشورجهان ارتقاء داده واین نعمت بزرگی است که بخاطر آن باید روزوشب خداراشاکرباشیم.
به تعبیر مقام معظم رهبری. جهش در تولید ورونق اقتصادی وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به اهداف ومقاصد مطلوب رسید،
تولیدانبوه، توزیع عادلانه، مصرف به اندازه وخودداری ازاسراف وتبذیر، ابزار اقتدارماست که مسیرآن ازتفکرجوانان خلاق و دانا وسازکار اقتصادمقاومتی میگذرد .
هرچندکه انقلاب اسلامی ایران روح ودل انسانهای آزاده راتسخیر وبامتدهای سیاسی وقواعد اجتماعی سازگاراست وبرخط وعلیرغم موانع مصنوعی وخباثتهای سردمداران ظلم وستم، دراوج عظمت وخردگرایی به پیش میرودوشگفتی‌می آفریندوباغلبه برسیاستهای فریبکارانه آمریکا وتفوق کامل برجنگهای نیابتی درعراق وسوریه ویمن وفلسطین ، عملا نقشومحوری خودرابه رُخ ابرقدرتهای عالم کشیده است ، لکن چون استراتژیهای جهانی درحال تغییر وتحول است لازم است که در بیانیه گام دوم، آرمانهای آن بازخوانی شودوبافرهنگ وادبیات نسل نو واقتضائات زمانه منطبق گرددوبا حفظ اصول وانعطاف پذیری و توجه به میثاق ملی،نقاط ضعف آن شناسایی، ترمیم وتقویت شود.
بیانیه گام دوم برجسته ترین سندتاریخی انقلاب اسلامی است که سرشاراز جملات حکیمانه رهبری ، راهبردهای فکری واشتراکات ملی است که منشورومنظومه نهضت بی بدیل مارا تبیین وتشریح ومتغیرهای ثابت وسیاروافزایش عیارمعنوی انقلاب را بیان میکند.
رهبرعزیز انقلاب اسلامی درکسوت یک مربی ماهروزبردست هم در پیام نوروزی و هم درصحیفه گام دوم‌ در نهایت دقت،آفاق ذهن، آرمانخواهی،نوآوری وخلاقیت، افق حرکت‌ ونقشه راه ملت راتبیین وبه‌بزرگان توصیه میکندکه میراث ومدلهای رشد انقلاب راباخاطری جمع به جوانان انقلابی بسپارند ویاریگرآنان باشند.
منظورومقصود رهبرمعزز انقلاب اسلامی درگام دوم وپیام نوروزی ونامگذاری سالها، عبورازشعارهای احساسی، بازسازی افکار واندیشه ها،تبیبن جهان باوری انقلاّب اسلامی، اثبات قدرت نرم جوانان ایرانی، ترویج مدیریت جهادی، تنه زدن به قدرتهای بلامنازع عالم، نقش آفرینی ایران بزرگ درجغرافیای سیا سی فرهنگی‌واجتماعی وعلمی درموازنه های بین قاره ای است که پرورش وعملیاتی نمودن این صحیفه راهگشا، رسالت ذاتی نخبگان وجوانان نورسته است.
یکی از مظاهر روشن بیانیه گام دوم ،آشنایی با قدرت فکری، تدابیرسیاسی، تسلط مدیریتی وآینده نگری رهبرمعظم انقلاب اسلامی است که خِرَد خُفتگان بی هنر درپی انکار آنند،
رهبرخرد مندی که همواره فراتراز زمان وبالاتراز مکان، آسیبهاوتهدیدهارا شناسایی وشاکله‌ شبکه ها رامنسجم وبدوراز توهم وتهدید، پندارها وکردارها ورفتارهای نیک رابرسبیل صراط گسترش میدهد.
ایشان ادامه حیات جامعه را منوط به کاروتلاش وتولید واهتزازپرچم استقلال و آزادی میداند وهمه رابه سمت وسوی حمایت از تولید ورفع موانع فرا میخواند‌چون معتقداست که : زانوزدن دربرابر دشمن،یعنی بوسه زدن برپنجه گرگ وغفلت از داشته های خویش وتمنا ازبیگانگان نیز مساوی با آتش زدن خِرمن خود است .
نظریه اقتصادی رهبرمعظم انقلاب اسلامی شامل اسنادبالادستی، سیاستهای کلی نظام،نامگذاری سالهای جدید، صدورپیامهای نوروزی واقتصاد مقاومتی همه یک جادرصحیفه گام دوم تجلی یافته و ثمردهی آن درگرو نکات ذیل است که چنانچه بدرستی اجراشود نویدبخش ایرانی توانااست.
۱- اعتقاد به توجه و پافشاری برمبانی شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی.
۲- تکریم وتعالی اصل ایثاروشهادت بعنوان‌ استراتژی وشعار ماندگار وموردتاکید حضرت امام خمینی ره.
۳- ایمان واتقان به مقام ومنزلت ورای ونظر مردم وشکرگزاری مراتب پایداری وهمراهی آنان با ارکان انقلاب اسلامی.
۴-مبارزه مستدام بافساد وفشلی مدیران ومتولیان در سه قوه مجریه، مقننه وقضائیه وتوسعه صداقت وساده زیستی درجامعه بخصوص نهادهای دولتی.
۵- تلاش مضاعف برای اجرای مفادقانون اساسی وبرخورد جدی وشدید با خودسری وخودکامگی درعرصه های ملی وایجاد صدایی واحد درچهارچوب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای گفت وگو وتعامل عزتمند با جهان .
چنین باد.

لینک کوتاه : https://tolouilam.ir/?p=1318
  • نویسنده : سیدحرمت الله موسوی مقدم
  • ارسال توسط :
  • منبع : طلوع ایلام
  • 1120 بازدید
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0